อยากยกที่ดินให้คนอื่น ทำได้รึเปล่า ถ้าให้แล้ว มีสิทธิเรียกคืนได้ไหม

I want to give the land to others, can it be done? If so, can I have the right to restore it?

ต้องการยกที่ดินให้ญาติหรือคนอื่น ที่ไม่ใช่ลูก ทำได้ไหม หรือ ต้องเป็นลูกเท่านั้น แล้วถ้าให้แล้ว ขอคืนได้รึเปล่า ทางทีมอัญญา มีคำตอบให้นะคะ

การยกที่ดินหรือยกบ้านพร้อมที่ดิน ให้คนอื่น ถือว่าเป็น การให้โดยเสน่หา โดยไม่มีค่าตอบแทน ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติกันก็ได้ ซึ่งที่ดินมีเอกสารสิทธิ์จะเสียค่าโอน (ค่าธรรมเนียม,ภาษี , อาการ ) ต่างจาก การยกให้บุตร หรือ ทางกฎหมายเรียกว่า ผู้สืบสันดาน หรือการให้ระหว่างคู่สมรส ค่าธรรมเนียมการโอน จดทะเบียนจะถูกกว่า (มีรายละเอียด ด้านล่าง)

แต่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบจนเชื่อได้ว่ามีเจตนาให้กันจริง เกรงว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยง ค่าใช้จ่าย เนื่องจาก มูลค่าที่ดินนั้นมีราคาสูง

ต้องการยกที่ดินให้ญาติหรือคนอื่น ที่ไม่ใช่ลูก ทำได้ไหม หรือ ต้องเป็นลูกเท่านั้น แล้วถ้าให้แล้ว ขอคืนได้รึเปล่า
เรียกคืน

เมื่อยกให้แล้วสามารถเรียกคืนได้หรือไม่

หากมีการยกที่ดินให้กับลูกหลาน หรือ ญาติแล้ว ผู้ที่ยกให้ สามารถ เรียกคืนภายหลังได้ แต่ต้องมีการฟ้องร้อง กันในชั้นศาล หากผู้ที่รับมอบ กระทำการ หรือ เกิดเหตุการณ์ ดังนี้

 1. เมื่อผู้ให้ยากจนลง ผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลา ที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้
 2. ผู้รับมอบเหตุเนรคุณ ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า มีการกระทำดัวกล่าวจริงหรือไม่ จึงจะเพิกถอนการให้ได้
 3. ผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรง ตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา
 4. ผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง
ต้องการยกที่ดินให้ญาติหรือคนอื่น ที่ไม่ใช่ลูก ทำได้ไหม หรือ ต้องเป็นลูกเท่านั้น แล้วถ้าให้แล้ว ขอคืนได้รึเปล่า
Transfer House

แต่ถ้าให้ในกรณีต่อไปนี้จะถอนคืนหรือฟ้องร้องเอาคืน เพราะเหตุ เนรคุณไม่ได้ คือ

 1. ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ คือ การให้ตอบแทนที่ผู้รับได้กระทำ การอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้ให้ ซึ่งมีลักษณะทีเห็นได้ว่าไม่ใช่ทำให้กันเปล่าๆ แต่ผู้รับได้กระทำให้โดยไม่คิดค่าจ้าง ผู้ให้จึงให้ทรัพย์สินเป็นบำเหน็จแทน
 2. ให้สิ่งที่มีค่าภารติดพัน คือ เป็นการให้ทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขบังคับหลัง ให้ผู้รับต้องปฏิบัติต่อ
 3. ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา คือ การให้ที่ผู้ให้ไม่มีหน้าที่ ตามกฎหมายที่จะให้ แต่มีหนี้ตามศีลธรรมจรรยา ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทางจิตใจจะต้องให้
 4. ให้ในการสมรส คือ เป็นการให้ทรัพย์สินแก่ผู้รับเนื่องในการสมรส เช่น การที่ญาติให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่คู่สมรสเพื่อรับไหว้ เป็นการให้ในการสมรส จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้
I want to give the land to others, can it be done? If so, can I have the right to restore it?
Give the Land to other

ค่าโอน ณ กรมที่ดิน จะแตกต่างกันโดยลักษณะของผู้รับ ดังนี้

 

v  ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกัน และต้องการยกที่ดินให้แก่ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ ฝ่ายแม่ต้องการยกที่ดินให้ลูก (ซึ่งลูกนั้นชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายแม่เสมอ) จะเสียภาษีโอนที่ดินดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 5% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5% จากราคาประเมิน เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท

แม้พ่อแม่จะถือครองที่ดินเพียงไม่กี่ปี แต่ก็ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ตามข้อยกเว้นของกรมสรรพากร กรณีนี้จึงมีอัตราภาษีโอนที่ดินที่ต่ำที่สุด

v  ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือฝ่ายพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรแต่กำเนิด แล้วฝ่ายพ่อต้องการยกที่ดินให้แก่ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเสียภาษีโอนที่ดินดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%

กรณีนี้ยังได้เสียธรรมเนียมการโอนเพียง 0.5% แต่จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามขั้นบันได และถ้าถือครองไม่เกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่เกิน 1 ปี ก็จะเข้าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย

ต้องการยกที่ดินให้ญาติหรือคนอื่น ที่ไม่ใช่ลูก ทำได้ไหม หรือ ต้องเป็นลูกเท่านั้น แล้วถ้าให้แล้ว ขอคืนได้รึเปล่า
Transfer house

v  ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินให้ญาติฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ลูก

การยกที่ดินให้ญาติที่อยู่ในสายเลือด ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หลาน หรือแม้แต่ยกที่ดินให้ลูกบุญธรรม หากไม่ใช่มรดกตกทอด จะเสียภาษีโอนที่ดินดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%

 

หากไม่ใช่พ่อแม่ลูกกัน แม้จะเป็นญาติสนิทเพียงใด ก็ต้องเสียภาษีเหมือนการซื้อขายที่ดินตามปกติ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่หักค่าใช้จ่ายยืนพื้น 50% ไม่ว่าจะครอบครองมากี่ปีก็ตาม

 

v  ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน ที่มี การตกลงซื้อขาย ระหว่าง ญาติ พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน เมื่อมีการตกลงซื้อขายทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น ลูก หลาน พี่น้อง พ่อแม่ หรือปู่ย่าตายาย จะเสียค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหมือนเป็น การซื้อขาย ตามปกติ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินหรือราคาขาย แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดจากจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายตามปีที่ถือครอง

แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการโอน จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ถือครอง ขนาดที่ดิน พื้นที่ใช้สอย ราคาของทำเล (ราคาประเมิน ของ กรมธนารักษ์) และ ราคาที่ตกลงซื้อขาย กันระหว่าง ผู้ซื้อ กับผู้ขาย

Anya Solution นายหน้าขายบ้าน มืออาชีพ และมีคุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการตลาดและการขาย พร้อมให้คำแนะนำค่ะ

รับฝากขาย จัดหา บ้าน ที่ดิน คอนโด พร้อมจัดหา สินเชื่อ : https://anyasolution.com